Nota prawna

Nota prawna

Regulamin

Essity Aktiebolag (publ) 
 
Siedziba: Sztokholm, Szwecja 
 
Nr rej.: 556325-5511
 
Poniższe określenia „Essity”, „my”, „nas” itp. dotyczą Essity AB (publ) będącego dostawcą tej strony internetowej (dalej: „Strona”), chyba że określona Strona lub usługa dotyczy innego podmiotu, wobec czego „SCA” oznaczać będzie ten podmiot. Niniejszy Regulamin korzystania dotyczy Strony oraz innych usług, objętych niniejszych Regulaminem.
 
Udostępniając Stronę i przestrzegając Regulaminu korzystania, Essity podlega prawu Szwecji. Ponieważ jednak Essity Group jest spółką o zasięgu światowym, informujemy, że jeśli inna spółka jest określona jako dostawca danej Strony lub usługi, prawo kraju, w którym działa taka spółka, może obejmować inne lub dodatkowe przepisy. W takim przypadku obowiązuje prawo krajowe i będzie ono przestrzegane przez daną spółkę w wymaganym zakresie.

Oświadczenie prawne

Materiały na tej Stronie są zamieszczane przez Essity w formie usługi dla klientów i mogą być wykorzystywane jedynie w celach informacyjnych. Zezwala się na pobranie pojedynczej kopii, zgodnie z poniższymi postanowieniami.
 
Pobierając jakiekolwiek materiały ze Strony, użytkownik akceptuje jej Regulamin. Jeśli użytkownik go nie akceptuje, nie powinien korzystać ze Strony ani pobierać jakichkolwiek materiałów.
 
 
Informacje o znakach handlowych
 
Wszystkie nazwy, logotypy i znaki towarowe stanowią własność firmy Essity, jej podmiotów stowarzyszonych lub powiązanych spółek bądź jej licencjodawców lub partnerów joint venture.
 
Znaki towarowe i nazwy marek Essity mogą być wykorzystywane wyłącznie w sposób określony w niniejszych Warunkach użytkowania lub po uzyskaniu uprzedniego pisemnego zezwolenia Essity.
 
Jakiekolwiek użycie znaków towarowych Essity w reklamach i promocjach produktów Essity wymaga posiadania stosownego potwierdzenia.
 
 
Ograniczone użytkowanie/Licencja na pojedynczą kopię
 
Treść tej Strony, czyli tekst, grafiki, logotypy, ikony przycisków, obrazy, nagrania audio oraz oprogramowanie stanowi własność Essity lub dostawców treści i jest chroniona przez szwedzkie i międzynarodowe prawo autorskie. Niedozwolone wykorzystywanie lub dystrybucja jakichkolwiek materiałów z tej Strony może stanowić naruszenie prawa autorskiego, znaków handlowych i/lub innych przepisów i może podlegać sankcjom cywilnym i karnym.
 
Strony ani jakiejkolwiek jej części nie można odtwarzać, duplikować, kopiować, sprzedawać, odsprzedawać ani w inny sposób wykorzystywać w celach handlowych, jeśli nie uzyskano wyraźnej pisemnej zgody Essity. Wolno pobrać jedną kopię informacji dostępnych na Stronach Essity na jeden komputer do prywatnego użytku niekomercyjnego we własnym zakresie.
 
Nie wolno modyfikować, wykorzystywać ani przesyłać informacji w celach komercyjnych; nie wolno usuwać informacji o prawie autorskim ani innych informacji o tytule własności z treści Strony. Użytkownik potwierdza, że odpowiada za zapobieganie nieuprawnionemu kopiowaniu materiałów oraz zadbanie, by wszyscy pracownicy i kontrahenci (jeśli dotyczy) organizacji użytkownika przestrzegali tych postanowień.
 
Użytkownik odpowiada za przestrzeganie wszelkich obowiązujących praw autorskich. Zezwalamy na wykonanie kopii Strony w razie potrzeby podczas przeglądania jej; wolno wydrukować jedną kopię Strony oraz taki jej zakres, jaki jest uzasadniony na użytek prywatny. Wszelkie inne sposoby użytkowania są surowo zabronione. Nie wolno umieszczać tej Strony w ramkach iframe ani publikować linków to strony innej niż strona główna bez naszej uprzedniej, pisemnej zgody.
 
Essity nie udziela użytkownikowi żadnych wyraźnych ani dorozumianych praw w odniesieniu do jakichkolwiek patentów, praw autorskich, znaków towarowych lub innych informacji objętych tajemnicą handlową.
 
 
Wyłączenie gwarancji
 
Informacje zawarte na Stronie są przedstawiane w aktualnej postaci, bez jakiejkolwiek wyrażonej ani domniemanej gwarancji, w tym gwarancji pokupności, gwarancji nienaruszenia własności intelektualnej ani przydatności do określonego celu. W przypadku umieszczenia przez Essity odnośnika przekierowującego do strony internetowej strony trzeciej Essity nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zawartość i dokładność informacji zamieszczonych na takiej stronie, a umieszczanie takiego odnośnika ma służyć wyłącznie wygodzie użytkownika.
 
Nawet w razie świadomości istnienia poniższych zagrożeń Essity w żadnym przypadku nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym szkody wynikające z utraty dochodów lub zysków, tymczasowego zaprzestania działalności lub utraty informacji, związane z wykorzystaniem bądź niezdolnością do wykorzystania takich informacji.
 
Essity nie gwarantuje również dokładności ani kompletności informacji, tekstu, grafiki, odnośników ani innych elementów, jakie mogą być zawarte w obrębie takich informacji. Essity może w każdym momencie wprowadzać zmiany takiej zawartości lub opisanych w niej produktów bez uprzedzenia. Essity nie zobowiązuje się do aktualizowania informacji ani innych materiałów zamieszczanych na tej Stronie.
 

Materiały przesyłane przez użytkowników
 
Wszelkie materiały, informacje i wiadomości przesyłane lub zamieszczane na tej Stronie będą uznawane za jawne, niewyłączne, niepodlegające tantiemom, nieodwołalne, w pełni podlicencjonowane i niezastrzeżone (dalej:„Komunikaty”). Essity nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za Komunikaty.
 
Essity może ujawniać, kopiować i rozpowszechniać wszelkie Komunikaty, umieszczać je w innych treściach i/lub wykorzystywać w inny sposób, wraz z wszystkimi danymi, obrazami, dźwiękami, tekstem oraz innymi zawartymi w nich elementami, we wszelkich celach komercyjnych i niekomercyjnych.
 
Przesyłanie danych osobowych do niniejszej strony lub przekazywanie ich w jakikolwiek inny sposób Essity jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich wykorzystanie przez Essity w celu dokonywania oceny informacji na temat użytkownika oraz w celu wprowadzania na rynek produktów i usług Essity, łącznie z przyznaniem prawa do przesyłu takich danych za granicę oraz do zamieszczania ich w Internecie. Essity będzie ponosić odpowiedzialność za takie przetwarzanie danych osobowych określoną przepisami szwedzkiego prawa. Użytkownik może kontaktować się z Essity w przypadku wykrycia błędów w danych oraz w innych sprawach związanych z danymi osobowymi.
 
Nie wolno zamieszczać Komunikatów, które mogą zostać uznane za obraźliwe lub naruszające prywatność innych osób lub które mogą zostać uznane za informacje marketingowe, bądź które w jakikolwiek sposób są nielegalne lub niewłaściwe. Essity usunie takie Komunikaty, gdy je wykryje; SCA zastrzega prawo do usunięcia użytkownika ze Strony lub usług.
 
 
W przypadku korzystania z usług zewnętrznych, np. Facebooka, obowiązują zewnętrzne regulaminy. Przykładowo, Facebook nakłada postanowienia „Oświadczenia dotyczącego praw i obowiązków” na wszystkich użytkowników i gości Facebooka; zalecamy zapoznanie się z tego typu oświadczeniami stron zewnętrznych.
 
 
Inne
 
Essity może dokonywać zmian niniejszych Warunków użytkowania w dowolnym czasie poprzez aktualizowanie niniejszego dokumentu.
 
Essity zastrzega sobie prawo do (1) zmiany tego Oświadczenia prawnego; (2) monitorowania i usuwania wpisów; i/lub (3) przerwania dostępności Strony, w dowolnej chwili i bez uprzedzenia.
 
Jeśli jakiekolwiek postanowienie, warunek lub zapis tego Oświadczenia prawnego zostaną uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne z dowolnego powodu, ważność i wykonalność pozostałych postanowień, warunków i zapisów nie ulegnie zmianie.