Nota prawna

Nota prawna

Regulamin

Essity Aktiebolag (publ) 
 
Siedziba: Sztokholm, Szwecja 
 
Nr rej.: 556325-5511
 
Poniższe określenia „Essity”, „my”, „nas” itp. dotyczą Essity AB (publ) będącego dostawcą tej strony internetowej (dalej: „Strona”), chyba że określona Strona lub usługa dotyczy innego podmiotu, wobec czego „SCA” oznaczać będzie ten podmiot. Niniejszy Regulamin korzystania dotyczy Strony oraz innych usług, objętych niniejszych Regulaminem.
 
Udostępniając Stronę i przestrzegając Regulaminu korzystania, Essity podlega prawu Szwecji. Ponieważ jednak Essity Group jest spółką o zasięgu światowym, informujemy, że jeśli inna spółka jest określona jako dostawca danej Strony lub usługi, prawo kraju, w którym działa taka spółka, może obejmować inne lub dodatkowe przepisy. W takim przypadku obowiązuje prawo krajowe i będzie ono przestrzegane przez daną spółkę w wymaganym zakresie.

Oświadczenie prawne

Materiały na tej Stronie są zamieszczane przez Essity w formie usługi dla klientów i mogą być wykorzystywane jedynie w celach informacyjnych. Zezwala się na pobranie pojedynczej kopii, zgodnie z poniższymi postanowieniami.
 
Pobierając jakiekolwiek materiały ze Strony, użytkownik akceptuje jej Regulamin. Jeśli użytkownik go nie akceptuje, nie powinien korzystać ze Strony ani pobierać jakichkolwiek materiałów.
 
 
Informacje o znakach handlowych
 
Wszystkie nazwy, logotypy i znaki towarowe stanowią własność firmy Essity, jej podmiotów stowarzyszonych lub powiązanych spółek bądź jej licencjodawców lub partnerów joint venture.
 
Znaki towarowe i nazwy marek Essity mogą być wykorzystywane wyłącznie w sposób określony w niniejszych Warunkach użytkowania lub po uzyskaniu uprzedniego pisemnego zezwolenia Essity.
 
Jakiekolwiek użycie znaków towarowych Essity w reklamach i promocjach produktów Essity wymaga posiadania stosownego potwierdzenia.
 
 
Ograniczone użytkowanie/Licencja na pojedynczą kopię
 
Treść tej Strony, czyli tekst, grafiki, logotypy, ikony przycisków, obrazy, nagrania audio oraz oprogramowanie stanowi własność Essity lub dostawców treści i jest chroniona przez szwedzkie i międzynarodowe prawo autorskie. Niedozwolone wykorzystywanie lub dystrybucja jakichkolwiek materiałów z tej Strony może stanowić naruszenie prawa autorskiego, znaków handlowych i/lub innych przepisów i może podlegać sankcjom cywilnym i karnym.
 
Strony ani jakiejkolwiek jej części nie można odtwarzać, duplikować, kopiować, sprzedawać, odsprzedawać ani w inny sposób wykorzystywać w celach handlowych, jeśli nie uzyskano wyraźnej pisemnej zgody Essity. Wolno pobrać jedną kopię informacji dostępnych na Stronach Essity na jeden komputer do prywatnego użytku niekomercyjnego we własnym zakresie.
 
Nie wolno modyfikować, wykorzystywać ani przesyłać informacji w celach komercyjnych; nie wolno usuwać informacji o prawie autorskim ani innych informacji o tytule własności z treści Strony. Użytkownik potwierdza, że odpowiada za zapobieganie nieuprawnionemu kopiowaniu materiałów oraz zadbanie, by wszyscy pracownicy i kontrahenci (jeśli dotyczy) organizacji użytkownika przestrzegali tych postanowień.
 
Użytkownik odpowiada za przestrzeganie wszelkich obowiązujących praw autorskich. Zezwalamy na wykonanie kopii Strony w razie potrzeby podczas przeglądania jej; wolno wydrukować jedną kopię Strony oraz taki jej zakres, jaki jest uzasadniony na użytek prywatny. Wszelkie inne sposoby użytkowania są surowo zabronione. Nie wolno umieszczać tej Strony w ramkach iframe ani publikować linków to strony innej niż strona główna bez naszej uprzedniej, pisemnej zgody.
 
Essity nie udziela użytkownikowi żadnych wyraźnych ani dorozumianych praw w odniesieniu do jakichkolwiek patentów, praw autorskich, znaków towarowych lub innych informacji objętych tajemnicą handlową.
 
 
Wyłączenie gwarancji
 
Informacje zawarte na Stronie są przedstawiane w aktualnej postaci, bez jakiejkolwiek wyrażonej ani domniemanej gwarancji, w tym gwarancji pokupności, gwarancji nienaruszenia własności intelektualnej ani przydatności do określonego celu. W przypadku umieszczenia przez Essity odnośnika przekierowującego do strony internetowej strony trzeciej Essity nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zawartość i dokładność informacji zamieszczonych na takiej stronie, a umieszczanie takiego odnośnika ma służyć wyłącznie wygodzie użytkownika.
 
Nawet w razie świadomości istnienia poniższych zagrożeń Essity w żadnym przypadku nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym szkody wynikające z utraty dochodów lub zysków, tymczasowego zaprzestania działalności lub utraty informacji, związane z wykorzystaniem bądź niezdolnością do wykorzystania takich informacji.
 
Essity nie gwarantuje również dokładności ani kompletności informacji, tekstu, grafiki, odnośników ani innych elementów, jakie mogą być zawarte w obrębie takich informacji. Essity może w każdym momencie wprowadzać zmiany takiej zawartości lub opisanych w niej produktów bez uprzedzenia. Essity nie zobowiązuje się do aktualizowania informacji ani innych materiałów zamieszczanych na tej Stronie.
 

Materiały przesyłane przez użytkowników
 
Wszelkie materiały, informacje i wiadomości przesyłane lub zamieszczane na tej Stronie będą uznawane za jawne, niewyłączne, niepodlegające tantiemom, nieodwołalne, w pełni podlicencjonowane i niezastrzeżone (dalej:„Komunikaty”). Essity nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za Komunikaty.
 
Essity może ujawniać, kopiować i rozpowszechniać wszelkie Komunikaty, umieszczać je w innych treściach i/lub wykorzystywać w inny sposób, wraz z wszystkimi danymi, obrazami, dźwiękami, tekstem oraz innymi zawartymi w nich elementami, we wszelkich celach komercyjnych i niekomercyjnych.
 
Przesyłanie danych osobowych do niniejszej strony lub przekazywanie ich w jakikolwiek inny sposób Essity jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich wykorzystanie przez Essity w celu dokonywania oceny informacji na temat użytkownika oraz w celu wprowadzania na rynek produktów i usług Essity, łącznie z przyznaniem prawa do przesyłu takich danych za granicę oraz do zamieszczania ich w Internecie. Essity będzie ponosić odpowiedzialność za takie przetwarzanie danych osobowych określoną przepisami szwedzkiego prawa. Użytkownik może kontaktować się z Essity w przypadku wykrycia błędów w danych oraz w innych sprawach związanych z danymi osobowymi.
 
Nie wolno zamieszczać Komunikatów, które mogą zostać uznane za obraźliwe lub naruszające prywatność innych osób lub które mogą zostać uznane za informacje marketingowe, bądź które w jakikolwiek sposób są nielegalne lub niewłaściwe. Essity usunie takie Komunikaty, gdy je wykryje; SCA zastrzega prawo do usunięcia użytkownika ze Strony lub usług.
 
 
W przypadku korzystania z usług zewnętrznych, np. Facebooka, obowiązują zewnętrzne regulaminy. Przykładowo, Facebook nakłada postanowienia „Oświadczenia dotyczącego praw i obowiązków” na wszystkich użytkowników i gości Facebooka; zalecamy zapoznanie się z tego typu oświadczeniami stron zewnętrznych.
 
 
Inne
 
Essity może dokonywać zmian niniejszych Warunków użytkowania w dowolnym czasie poprzez aktualizowanie niniejszego dokumentu.
 
Essity zastrzega sobie prawo do (1) zmiany tego Oświadczenia prawnego; (2) monitorowania i usuwania wpisów; i/lub (3) przerwania dostępności Strony, w dowolnej chwili i bez uprzedzenia.
 
Jeśli jakiekolwiek postanowienie, warunek lub zapis tego Oświadczenia prawnego zostaną uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne z dowolnego powodu, ważność i wykonalność pozostałych postanowień, warunków i zapisów nie ulegnie zmianie.

Polityka ochrony prywatności 


(„Essity” lub „my” lub „nas”) poważnie podchodzi do kwestii ochrony prywatności danych. Polityka ochrony prywatności opisuje, w jaki sposób Essity jako administrator danych w rozumieniu Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych („Rozporządzenia GDPR”) i Rozporządzenia o e-prywatności („Rozporządzenie o e-prywatności”) gromadzi i przetwarza dane osobowe i inne dane użytkowników.


1. Kategorie danych osobowych i cele przetwarzania

Metadane

Mogą Państwo korzystać z naszej strony internetowej lub z naszej aplikacji nie podając żadnych danych osobowych na swój temat. W takim przypadku Essity będzie gromadzić tylko następujące metadane wynikające z użytkowania przez Państwa naszej strony internetowej lub aplikacji:

Strona odsyłająca, dane i czas dostępu, wielkość przesyłanych danych, status transmisji, rodzaj przeglądarki internetowej, adres IP, system operacyjny i interfejs, język i wersja oprogramowania przeglądarki.

Państwa adres IP będzie wykorzystywany w celu umożliwienia Państwu dostępu do naszej strony internetowej lub aplikacji. Gdy adres IP przestanie być potrzebny do tego celu, skrócimy Państwa adres IP usuwając jego ostatni oktet. Metadane, w tym skrócony adres IP, będą wykorzystywane do poprawy jakości i ulepszenia usług na naszej stronie internetowej lub naszej aplikacji poprzez analizę zachowań użytkowników.


Konto

W przypadku założenia konta na naszej stronie internetowej lub w naszej aplikacji, mogą zostać Państwo poproszeni o podanie swoich danych osobowych, takich jak: imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, wybrane hasło, numer telefonu, dane rachunku bankowego, dane karty kredytowej, adres do wystawiania faktur i adres dostawy, zainteresowanie niektórymi produktami/usługami (dobrowolne), prośba o otrzymywanie emaili marketingowych (dobrowolne). Essity przetwarza takie dane osobowe w celu zapewnienia Państwu funkcjonalności konta, dostarczania materiałów marketingowych w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa oraz do analizowania Państwa zainteresowań w celach marketingowych.


Zamówienia na produkty

W przypadku zamówienia produktu za pośrednictwem naszej strony internetowej lub aplikacji, Essity będzie  gromadzić i przetwarzać następujące dane osobowe na Państwa temat: dane rachunku, rodzaj i ilość produktów, cena zakupu, data zamówienia, status zamówienia, zwroty produktów, zgłoszenia z zakresu obsługi klienta. Essity przetwarza takie dane osobowe w celu realizacji stosunku umownego i zamówienia produktu, świadczenia usług w zakresie obsługi klienta, przestrzegania zobowiązań prawnych, obrony, zgłaszania i dochodzenia roszczeń prawnych oraz realizacji działań marketingowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb.


Konkursy:

Jeśli wezmą Państwo udział w konkursie, spółka Essity będzie gromadziła i przetwarzała następujące dane osobowe na Państwa temat: imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, datę zgłoszenia, fakt zostania zwycięzcą, nagroda, odpowiedź na quiz. Essity przetwarza takie dane osobowe w celu przeprowadzenia loterii, poinformowania zwycięzcy o wygranej, dostarczenia zwycięzcy nagrody, przeprowadzenia imprezy oraz działań marketingowych.


Dane dotyczące zdrowia:

Zamawiając niektóre produkty, Essity może gromadzić i przetwarzać również informacje o stanie zdrowia, co wynika z zamówienia produktu. Dane dotyczące zdrowia są danymi wrażliwymi w rozumieniu GDPR i Essity podejmuje wszelkie niezbędne kroki w celu ochrony takich danych wrażliwych zgodnie z wymogami prawnymi. Z zastrzeżeniem zgody, Essity gromadzi i przetwarza dane dotyczące zdrowia wyłącznie w celu realizacji stosunku umownego i zamówienia produktu, świadczenia usług obsługi klienta, przestrzegania zobowiązań prawnych, obrony, ustalania i wykonywania roszczeń prawnych oraz marketingu dostosowanego do potrzeb.


2. Osoby trzecie

·        Przesyłanie do usługodawców

Essity może angażować zewnętrznych usługodawców takich jak dostawcy usług internetowych, dostawcy usług marketingowych lub dostawcy usług z zakresu wsparcia informatycznego, występujących w charakterze przetwarzających danych Essity, do świadczenia określonych usług na rzecz Essity. W ramach świadczenia takich usług, zewnętrzni usługodawcy mogą mieć dostęp do Państwa danych osobowych i/lub mogą je przetwarzać.

Od tych zewnętrznych usługodawców wymagamy wdrożenia i stosowania zabezpieczeń w celu zapewnienia ochrony prywatności i bezpieczeństwa Państwa danych osobowych.

·        Inni odbiorcy

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochronie danych osobowych Essity może przekazywać dane osobowe organom ścigania, organom rządowym, doradcom prawnym, konsultantom zewnętrznym lub partnerom biznesowym. W przypadku fuzji lub nabycia przedsiębiorstwa dane osobowe mogą zostać przekazane osobom trzecim uczestniczącym w procesie fuzji lub nabycia.

·        Przesyłanie danych osobowych za granicę

Dane osobowe, które gromadzimy lub otrzymujemy na Państwa temat mogą być przesyłane do odbiorców znajdujących się na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub poza nim („EOG”) i przetwarzane przez nich. Do krajów tych należą kraje wymienione na stronie dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-

transfers/adequacy/index_en.htm, które zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych z perspektywy europejskiego prawa ochrony danych. Inni odbiorcy mogą znajdować się w innych krajach, które nie zapewniają odpowiedniego poziomu ochrony z perspektywy europejskiego prawa ochrony danych. Essity zastosuje wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia, że transfery danych poza EOG podlegają odpowiedniej ochronie zgodnie z wymogami obowiązującego prawa o ochronie danych. W odniesieniu do przesyłania danych do krajów, które nie zapewniają odpowiedniego poziomu ich ochrony, bazujemy na odpowiednich zabezpieczeniach, takich jak standardowe klauzule dotyczące ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską lub organ nadzorczy, zatwierdzony kodeks postępowania wraz z wiążącymi i wykonalnymi zobowiązaniami odbiorcy lub zatwierdzone mechanizmy certyfikacji wraz z wiążącymi i wykonalnymi zobowiązaniami odbiorcy. Mogą Państwo poprosić o przesłanie kopii takich odpowiednich zabezpieczeń, kontaktując się z nami w sposób określony w Punkcie 7 (Kontakt z nami) poniżej.

 

3.      Podstawa prawna przetwarzania

 

Możemy przetwarzać Państwa dane osobowe na następującej podstawie prawnej:

 • Wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych w jednym lub w kilku konkretnych celach;
 • Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której są Państwo stroną, lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy;
 • Przetwarzanie danych jest niezbędne w celu wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy;
 • Przetwarzanie jest niezbędne w celu ochrony żywotnych interesów Państwa lub innej osoby fizycznej;
 • Przetwarzanie danych jest niezbędne w celu realizacji zadania wykonywanego w interesie publicznym lub w ramach wykonywania powierzonej nam władzy publicznej;
 • Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu realizacji przez nas lub przez osobę trzecią uzasadnionych interesów, z wyjątkiem przypadków, gdy nadrzędne znaczenie dla takich interesów mają Państwa interesy lub podstawowe prawa, które wymagają ochrony danych osobowych, w szczególności jeżeli użytkownik jest dzieckiem;
 • Inne właściwe podstawy prawne przetwarzania danych, w szczególności przepisy prawa państwa członkowskiego; 

Możemy przetwarzać sensytywne dane osobowe na Państwa temat na następującej podstawie prawnej:

 

 • Udzielili Państwo wyraźnej zgody na przetwarzanie szczególnie chronionych danych osobowych na Państwa temat w jednym lub kilku konkretnych celach;
 • Przetwarzanie danych jest niezbędne w celu wywiązania się z obowiązków i wykonania szczególnych praw Essity lub osoby, której dotyczą dane, w dziedzinie prawa pracy i zabezpieczenia społecznego oraz ochrony socjalnej;
 • Przetwarzanie dotyczy danych osobowych, które są wyraźnie upubliczniane przez osobę, której dane dotyczą;
 • Przetwarzanie danych jest niezbędne do określenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych lub w każdym przypadku, gdy sądy działają w ramach swoich uprawnień sądowych;

 

Podanie Państwa danych osobowych może być wymogiem ustawowym, umownym lub może być niezbędne do zawarcia z nami umowy lub do otrzymania naszych usług/produktów zgodnie z Państwa zamówieniem, może też być po prostu dobrowolne.

Niepodanie danych osobowych może mieć dla Państwa niekorzystne skutki, np. może uniemożliwić Państwu otrzymanie pewnych produktów i usług. O ile jednak nie zaznaczono inaczej, niepodanie danych osobowych nie niesie ze sobą konsekwencji prawnych dla Państwa.

 

4.  Jakie prawa Państwu przysługują i jak mogą Państwo ich dochodzić?

Jeśli wyrazili Państwo zgodę na gromadzenia, przetwarzanie i wykorzystywanie Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo cofnięcia tej zgody w każdym czasie ze skutkiem na przyszłość. Ponadto, mogą Państwo sprzeciwić się wykorzystywaniu Państwa danych osobowych do celów marketingowych bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż koszty transmisji zgodnie z podstawową taryfą.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych mają Państwo prawo do: (i) żądania dostępu do swoich danych osobowych, (ii) żądania poprawienie swoich danych osobowych, (iii) żądania usunięcia Państwa danych osobowych, (iv) żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, (v) żądania przenoszenia danych, (vi) sprzeciwiania się przetwarzaniu Państwa danych osobowych (w tym profilowaniu), (vii) sprzeciwiania się automatycznemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu).

W celu wykonania przysługujących Państwu praw prosimy o kontakt w sposób wskazany w punkcie7 (Kontakt z nami) poniżej.

W przypadku reklamacji, przysługuje Państwu również prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych.


5.  Pliki cookie i inne technologie wykorzystywane do śledzenia

Ta strona internetowa korzysta z plików cookie. Więcej informacji na ten temat znajduje w Polityce w zakresie plików cookie na stronie  Cookie Policy


6.  Jak długo przechowujemy Państwa Dane Osobowe?

Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do zapewnienia Państwu zamówionych usług i produktów. Po ustaniu naszych stosunków handlowych, usuniemy Państwa dane osobowe lub zanonimizujemy je, chyba że będą miały zastosowanie ustawowe wymogi dotyczące przechowywania danych (np. do celów podatkowych). Możemy zachować Państwa dane teleadresowe i informacje o Państwa zainteresowaniu naszymi produktami lub usługami przez długi okres czasu, jeśli spółka Essity otrzyma zgodę na przesyłanie Państwu materiałów marketingowych. Ponadto, zgodnie z obowiązującym prawem, możemy być zobowiązani do przechowywania pewnych danych osobowych przez okres 10 lat po upływie danego roku podatkowego. Możemy również zachować Państwa dane osobowe po ustaniu stosunku umownego, jeśli Państwa dane osobowe są niezbędne do zachowania zgodności z innymi obowiązującymi przepisami prawa lub jeśli dane osobowe są nam potrzebne do określenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych, wyłącznie w zakresie w jakim ich znajomość jest dla nas niezbędna. W miarę możliwości, po ustaniu stosunku umownego, ograniczymy przetwarzanie Państwa danych osobowych tylko do tych celów.


7.  Kontakt z nami

Jeśli chcesz skorzystać z praw przysługujących podmiotom danych lub masz inne pytania dotyczące niniejszej Polityki Prywatności, zgłoś/wyślij swoje żądanie na adres:

 

dataprivacy@essity.com

  

Essity Aktiebolag (publ), Compliance&Ethics Team, P.O. Box 200, SE-101 23 Stockholm, Szwecja