Nota prawna

Regulamin korzystania

Essity Aktiebolag  (publ) 

Siedziba: Sztokholm, Szwecja 

Nr. wpisu do rej.: 556325-5511

Poniższe określenia „Essity”, „my”, „nas” itp. dotyczą Essity Aktiebolag (publ), będącego dostawcą tej strony internetowej (dalej: „Strona”), chyba że określona Strona lub usługa dotyczy innego podmiotu, wobec czego „Essity” oznaczać będzie ten podmiot. Niniejszy Regulamin korzystania dotyczy Strony oraz innych usług, objętych niniejszych Regulaminem.

Udostępniając Stronę i przestrzegając Regulaminu korzystania, Essity podlega prawu Szwecji. Ponieważ jednak Grupa Essity jest spółką o zasięgu światowym, informujemy, że jeśli inna spółka jest określona jako dostawca danej Strony lub usługi, prawo kraju, w którym działa taka spółka, może obejmować inne lub dodatkowe przepisy. W takim przypadku obowiązuje prawo krajowe i będzie ono przestrzegane przez daną spółkę w wymaganym zakresie.

Oświadczenie prawne

Materiały na tej Stronie są zamieszczane przez Essity w formie usługi dla klientów i mogą być wykorzystywane jedynie w celach informacyjnych. Zezwala się na pobranie pojedynczej kopii, zgodnie z poniższymi postanowieniami.

Pobierając jakiekolwiek materiały ze Strony, użytkownik akceptuje jej Regulamin. Jeśli użytkownik go nie akceptuje, nie powinien korzystać ze Strony ani pobierać jakichkolwiek materiałów.

Informacje o znakach handlowych

Wszystkie nazwy, logotypy i znaki handlowe stanowią własność spółki Essity, jej partnerów, powiązanych spółek lub licencjodawców i partnerów joint-venture.

Znaki handlowe i nazwy marek Essity mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu korzystania lub po uzyskaniu pisemnej zgody Essity.

Wykorzystanie znaków handlowych Essity w materiałach reklamowych i promocyjnych produktów Essity wymaga właściwych oświadczeń.

Ograniczone użytkowanie / Licencja na pojedynczą kopię

Treść tej Strony, czyli tekst, grafiki, logotypy, ikony przycisków, obrazy, nagrania audio oraz oprogramowanie stanowi własność Essity lub dostawców treści i jest chroniona przez szwedzkie i międzynarodowe prawo autorskie. Niedozwolone wykorzystywanie lub dystrybucja jakichkolwiek materiałów z tej Strony może stanowić naruszenie prawa autorskiego, znaków handlowych i/lub innych przepisów i może podlegać sankcjom cywilnym i karnym.

Strony ani jakiejkolwiek jej części nie można odtwarzać, duplikować, kopiować, sprzedawać, odsprzedawać ani w inny sposób wykorzystywać w celach handlowych, jeśli nie uzyskano wyraźnej pisemnej zgody Essity. Wolno pobrać jedną kopię informacji dostępnych na Stronach Essity na jeden komputer do prywatnego użytku niekomercyjnego we własnym zakresie.

Nie wolno modyfikować, wykorzystywać ani przesyłać informacji w celach komercyjnych; nie wolno usuwać informacji o prawie autorskim ani innych informacji o tytule własności z treści Strony. Użytkownik potwierdza, że odpowiada za zapobieganie nieuprawnionemu kopiowaniu materiałów oraz zadbanie, by wszyscy pracownicy i kontrahenci (jeśli dotyczy) organizacji użytkownika przestrzegali tych postanowień.

Użytkownik odpowiada za przestrzeganie wszelkich obowiązujących praw autorskich. Zezwalamy na wykonanie kopii Strony w razie potrzeby podczas przeglądania jej; wolno wydrukować jedną kopię Strony oraz taki jej zakres, jaki jest uzasadniony na użytek prywatny. Wszelkie inne sposoby użytkowania są surowo zabronione. Nie wolno umieszczać tej Strony w ramkach iframe ani publikować linków to strony innej niż strona główna bez naszej uprzedniej, pisemnej zgody.

Essity nie przekazuje użytkownikowi żadnego wyrażonego ani domniemanego prawa do jakichkolwiek patentów, znaków handlowych ani tajemnic handlowych.

Wyłączenie gwarancji

Informacje zawarte na Stronie są przedstawiane w aktualnej postaci, bez jakiejkolwiek wyrażonej ani domniemanej gwarancji, w tym gwarancji pokupności, gwarancji nienaruszenia własności intelektualnej ani przydatności do określonego celu. Jeżeli Essity połączy linkiem swoją Stronę ze stronami osób trzecich, link ten ma służyć jedynie wygodzie użytkowników; Essity nie ponosi odpowiedzialności za treść ani poprawność informacji zawartych na tychże stronach.

W żadnym przypadku Essity nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym między innymi szkody z tytułu utraty przychodów, zakłócenia działalności gospodarczej czy utraty informacji, wynikające z wykorzystania lub niemożności wykorzystania informacji, nawet jeśli spółka Essity została poinformowana o możliwości zaistnienia tychże szkód.

Ponadto Essity nie gwarantuje poprawności ani pełności informacji, tekstów, grafik, linków i innych elementów, które mogą być zawarte w treści Strony. Essity może modyfikować treść Strony i opisywane na niej produkty w dowolnej chwili i bez uprzedzenia. Essity nie zobowiązuje się do aktualizowania informacji ani innych materiałów zamieszczanych na tej Stronie.

Materiały przesyłane przez użytkowników

Wszelkie materiały, informacje i wiadomości przesyłane lub zamieszczane na tej Stronie będą uznawane za jawne, niewyłączne, niepodlegające tantiemom, nieodwołalne, w pełni podlicencjonowane i niezastrzeżone (dalej:„Komunikaty”). Essity nie ponosi żadnych obowiązków związanych z Komunikatami.

Essity może ujawniać, kopiować, dystrybuować, wykorzystywać i/lub w inny sposób używać Komunikatów, wraz z danymi, obrazami, dźwiękami, tekstem i innymi elementami zawartymi w Komunikatach, we wszelkich celach komercyjnych i niekomercyjnych.

Jeśli użytkownik prześle dane osobowe na Stronę lub w inny sposób udostępni je Essity, jednocześnie zgadza się na wykorzystywanie tychże danych przez Essity do oceny danych użytkownika i promowania produktów i usług Essity, w tym przekazuje prawo do przesyłania danych do innych krajów oraz publikowania swoich danych osobowych w Internecie. Essity odpowiada za przetwarzanie danych zgodnie z prawem Szwecji; użytkownik może skontaktować się z Essity w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości danych lub innych problemów związanych z danymi osobowymi.

Nie wolno zamieszczać Komunikatów, które mogą zostać uznane za obraźliwe lub naruszające prywatność innych osób lub które mogą zostać uznane za informacje marketingowe, bądź które w jakikolwiek sposób są nielegalne lub niewłaściwe. Essity usunie takie Komunikaty, gdy je wykryje; Essity zastrzega prawo do usunięcia użytkownika ze Strony lub usług.

W przypadku korzystania z usług zewnętrznych, np. Facebooka, obowiązują zewnętrzne regulaminy. Przykładowo, Facebook nakłada postanowienia „Oświadczenia dotyczącego praw i obowiązków” na wszystkich użytkowników i gości Facebooka; zalecamy zapoznanie się z tego typu oświadczeniami stron zewnętrznych.

Inne postanowienia

Essity może aktualizować niniejszy Regulamin w dowolnej chwili poprzez wprowadzanie zmian do tej publikacji.

Essity zastrzega sobie prawo do (1) zmiany tego Oświadczenia prawnego; (2) monitorowania i usuwania wpisów; i/lub (3) przerwania dostępności Strony, w dowolnej chwili i bez uprzedzenia.

Jeśli jakiekolwiek postanowienie, warunek lub zapis tego Oświadczenia prawnego zostaną uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne z dowolnego powodu, ważność i wykonalność pozostałych postanowień, warunków i zapisów nie ulegnie zmianie.

Polityka prywatności

Polityka dotycząca przetwarzania danych osobowych

Intencją spółki Svenska Cellulosa Aktiebolaget (dalej: „Essity”) i jej podmiotów powiązanych (dalej: „Essity” lub „Grupa Essity”) jest, aby wszystkie osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez Essity, miały pewność, że ich poufność jest respektowana oraz że dane te są odpowiednio chronione. Patrz także: Kodeks postępowania Grupy Essity.
Essity przestrzega obowiązujących przepisów krajowych dotyczących ochrony danych, które określają gromadzenie oraz wykorzystywanie danych poszczególnych osób (dalej: „dane osobowe”) oraz niniejszej Polityki prywatności. Celem Polityki prywatności jest określenie zasad rządzących wykorzystaniem danych osobowych, przekazywanych przez użytkowników lub pozyskiwanych przez nas.
Essity lub podmiot powiązany, zgodnie z postanowieniami zawartymi w niniejszym dokumencie lub na Stronie, jest kontrolerem danych, odpowiedzialnym za przetwarzanie określonych tu danych osobowych.

Informacje – Dane osobowe

Dane osobowe, obejmujące imię i nazwisko oraz adresy, przekazywane Essity, mogą być przetwarzane ręcznie, jak i komputerowo.
Dane osobowe podane przez użytkownika będą przetwarzane w celu (i) administrowania każdej prośby lub umowy z użytkownikiem, (ii) dostarczania informacji i usług związanych z takową prośbą lub umową, jak również (iii) w celach marketingowych oraz badania opinii klientów oraz (iv) w celu doskonalenia sprzedaży/produktów, zgodnie z ustaleniami zastosowanymi przez Essity. Przesyłając dane osobowe, użytkownik wyraża zgodę na związanie się warunkami określonymi w niniejszej Polityce prywatności i Regulaminie korzystania.
Wizyty na Stronach Essity mogą prowadzić do rejestracji adresu IP wykorzystywanego w celu uzyskania dostępu. Adresy IP wykorzystujemy także do monitorowania sposobu korzystania ze Stron Essity. (Adres IP to unikalny numer, który niekiedy umożliwia identyfikację połączenia użytkownika z Internetem; adres ten jest automatycznie przekazywany przez przeglądarkę użytkownika za każdym razem, gdy wyświetlana jest strona). Monitorowanie może obejmować także gromadzenie informacji o sposobie korzystania ze Strony przez użytkownika, aby pomóc Essity w doskonaleniu Strony, personalizowaniu jej odbioru poprzez dopasowanie wyświetlanej treści, optymalizacji oraz określeniu częstotliwości użytkowania Strony. Może to dotyczyć każdego konta, jakie użytkownik założył w Essity. Możemy także przeprowadzać analizy statystyczne gromadzonych danych.

Informacje wrażliwe

Jeśli użytkownik dobrowolnie przekaże nam wrażliwe dane osobowe o sobie (na przykład informacje dotyczące stanu zdrowia), oznacza to wyrażenie zgody dla Essity na przetwarzanie tychże wrażliwych danych osobowych w celach określonych w niniejszej Polityce prywatności (i wszelkich powiadomieniach dotyczących korzystania z danych) w dozwolonym zakresie, zgodnie z obowiązującym prawem.

Przekazywanie danych osobowych osobom trzecim

Essity może przekazywać dane osobowe użytkowników osobom trzecim, takim jak partnerzy i dystrybutorzy naszych produktów, aby zrealizować cel, w jakim zostały zgromadzone.
Dane przekazywane przez użytkownika mogą zostać przekazane innym podmiotom z Grupy Essity i/lub partnerom biznesowym zlokalizowanym w krajach Unii Europejskiej i spoza niej.
Zalecamy zachowanie ostrożności podczas podawania danych osobowych przez Internet. Użytkownik odpowiada za zachowanie w tajemnicy haseł i danych osobowych. Korzystanie z tej Strony zakłada zrozumienie i akceptację tych zagrożeń.

Dostęp i korygowanie danych osobowych

Jeśli użytkownik ma jakiekolwiek pytania dotyczące przetwarzania przez nas danych osobowych lub jeśli uważa, że informacje przetwarzane przez nas są nieprawidłowe lub niepełne, może skontaktować się z firmą Essity, której dane z łatwością znajdzie na Stronie. Zgodnie z lokalnymi przepisami o ochronie danych osobowych, użytkownik może mieć prawo do dostępu i skorygowania swoich danych osobowych. Prawo to będzie przestrzegane przez nas w miarę możliwości, abyśmy mogli spełniać wszystkie nasze zobowiązania prawne.
Aby skontaktować się z dostawcą w kwestii tej Polityki prywatności, użytkownik może napisać na adres Essity, Box 200, 101 23 SZTOKHOLM albo wysłać e-mail na adres info@essity.com.

Pliki cookie

Niniejsza Strona używa plików cookie, zatem ten ustęp Polityki poświęcamy temu, jak pliki cookie są wykorzystywane i jak można zdecydować o zachowaniu lub usunięciu plików cookie. 


Czym są pliki cookie? 

Cookie to pliki z informacjami, przesyłane na dysk komputera użytkownika ze strony internetowej. 

Nie są programami komputerowymi; to niewielkie pliki z danymi, które pozwalają stronie internetowej przechowywać i uzyskiwać dostęp do wzorów przeglądania strony przez danego użytkownika. 

Większość stron internetowych używa plików cookie, ponieważ stanowią one narzędzie, które zapewnia użytkownikom doskonały odbiór treści internetowych. Pliki cookie pozwalają stronom internetowym dostarczać spersonalizowane usługi (na przykład zapamiętanie danych logowania, zachowanie produktów w koszyku lub wyświetlanie istotnych dla użytkownika treści). 

Istnieją różne rodzaje plików cookie: tymczasowe pliki cookie (sesyjne) są usuwane po zamknięciu przeglądarki, natomiast trwałe pliki cookie nie są usuwane – pozostają do chwili ich celowego usunięcia lub wygaśnięcia (zależnie od tego, na jaki okres zaprogramowano okres aktywności pliku cookie na stronie). 

Jak usunąć plik cookie? 

Większość przeglądarek automatycznie akceptuje pliki cookie. 

Użytkownik może dezaktywować pliki cookie w przeglądarce, ale może to doprowadzić do utraty wielu funkcji, które są niezbędne do właściwego funkcjonowania stron internetowych. 

Jeśli użytkownik potrzebuje więcej informacji na temat plików cookie, polecamy wizytę na stronie www.aboutcookies.org. Serwis ten zawiera kompleksowe i niezależne informacje o tym, jak wyłączyć cookie w ustawieniach przeglądarki i jak usunąć pliki cookie, które już zostały zapisane na komputerze użytkownika. 

Aby usunąć pliki cookie z telefonu komórkowego, należy zapoznać się z podręcznikiem obsługi urządzenia. 

Lista plików cookie na Stronach Tork 

Ta strona korzysta z plików cookie, abyśmy mogli zapewnić użytkownikowi spersonalizowaną wizytę.   Podczas każdej wizyty na Stronie przesyłamy lub odczytujemy plik cookie. Poniżej zamieszczamy listę plików cookie.        Cel Rodzaj Termin ważności Własne i zewnętrzne
Obsługa listy zakupów Funkcjonalne pliki cookie Stałe pliki cookie Własne
Zgoda dot. Polityki plików cookie
(useOfCookiesApproved)
Niezbędne pliki cookie Sesyjne i stałe pliki cookie Własne


Niezbędne pliki cookie – Te pliki są niezbędne, aby umożliwić użytkownikowi poruszanie się po stronie internetowej i korzystanie z jej funkcji, takich jak dostęp do zabezpieczonych obszarów witryny. Bez tych plików cookie usługi takie jak dokonanie zakupu nie mogą być świadczone. 
 
Analityczne pliki cookie – Te pliki cookie zbierają informacje o tym, jak użytkownicy korzystają ze strony internetowej, na przykład które podstrony odwiedzają najczęściej oraz czy otrzymują komunikaty o błędach. Te pliki cookie nie zbierają informacji, które mogą zidentyfikować użytkowników. Pliki te zbierają agregowane dane, które są anonimowe. Są używane tylko do poprawy funkcjonowania strony. 
 
Funkcjonalne pliki cookie – Te pliki cookie pozwalają stronie internetowej zapamiętać wybory użytkownika (takie jak imię i nazwisko, język lub region) i zapewniają ulepszone, osobiste dopasowanie strony. Informacje gromadzone przez te pliki cookie mogą być anonimizowane i nie służą do śledzenia aktywności użytkownika na innych stronach internetowych. 
 
Pliki cookie do targetowania oraz reklamowe pliki cookie – Te pliki cookie są używane do dostarczania reklam, które są dopasowane do zainteresowań użytkownika. Są również wykorzystywane, aby ograniczyć liczbę wyświetleń danej reklamy, jak również do pomiaru skuteczności kampanii reklamowej. Pliki te są umieszczone przez nasze sieci reklamowe za naszą zgodą – [Essity / Tena UK / Bodyform UK etc]. Pliki te pamiętają, że użytkownik odwiedził daną stronę internetową i ta informacja jest udostępniana innym organizacjom, takim jak reklamodawcy. Pliki cookie do targetowania oraz reklamowe pliki cookie są często powiązane z funkcjami strony dostarczonej przez inną organizację. 
 

Akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu korzystania 

Akceptując niniejszy Regulamin korzystania oraz otwierając i używając tej Strony, użytkownik akceptuje pliki cookie. Pliki cookie można także zaakceptować w ustawieniach przeglądarki. 
 

Materiały przesyłane przez użytkowników 

Essity może zezwalać na zamieszczanie informacji, komentarzy lub innych materiałów na naszej Stronie, na portalach społecznościowych oraz innych usługach online. Ma to na celu usprawnienie przepływu informacji o Essity i naszych produktach. Zasady obowiązujące materiały przesyłane przez użytkowników zostały określone w Oświadczeniu prawnym (patrz wyżej). 
 
Prosimy nie przesyłać danych innych osób, jeśli użytkownik nie może udowodnić, że uzyskał zgodę na to działanie.