Nota prawna

For media.jpg

Regulamin korzystania

Essity Aktiebolag  (publ) 

Siedziba: Sztokholm, Szwecja 

Nr. wpisu do rej.: 556325-5511

Poniższe określenia „Essity”, „my”, „nas” itp. dotyczą Essity Aktiebolag (publ), będącego dostawcą tej strony internetowej (dalej: „Strona”), chyba że określona Strona lub usługa dotyczy innego podmiotu, wobec czego „Essity” oznaczać będzie ten podmiot. Niniejszy Regulamin korzystania dotyczy Strony oraz innych usług, objętych niniejszych Regulaminem.

Udostępniając Stronę i przestrzegając Regulaminu korzystania, Essity podlega prawu Szwecji. Ponieważ jednak Grupa Essity jest spółką o zasięgu światowym, informujemy, że jeśli inna spółka jest określona jako dostawca danej Strony lub usługi, prawo kraju, w którym działa taka spółka, może obejmować inne lub dodatkowe przepisy. W takim przypadku obowiązuje prawo krajowe i będzie ono przestrzegane przez daną spółkę w wymaganym zakresie.

Oświadczenie prawne

Materiały na tej Stronie są zamieszczane przez Essity w formie usługi dla klientów i mogą być wykorzystywane jedynie w celach informacyjnych. Zezwala się na pobranie pojedynczej kopii, zgodnie z poniższymi postanowieniami.

Pobierając jakiekolwiek materiały ze Strony, użytkownik akceptuje jej Regulamin. Jeśli użytkownik go nie akceptuje, nie powinien korzystać ze Strony ani pobierać jakichkolwiek materiałów.

Informacje o znakach handlowych

Wszystkie nazwy, logotypy i znaki handlowe stanowią własność spółki Essity, jej partnerów, powiązanych spółek lub licencjodawców i partnerów joint-venture.

Znaki handlowe i nazwy marek Essity mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu korzystania lub po uzyskaniu pisemnej zgody Essity.

Wykorzystanie znaków handlowych Essity w materiałach reklamowych i promocyjnych produktów Essity wymaga właściwych oświadczeń.

Ograniczone użytkowanie / Licencja na pojedynczą kopię

Treść tej Strony, czyli tekst, grafiki, logotypy, ikony przycisków, obrazy, nagrania audio oraz oprogramowanie stanowi własność Essity lub dostawców treści i jest chroniona przez szwedzkie i międzynarodowe prawo autorskie. Niedozwolone wykorzystywanie lub dystrybucja jakichkolwiek materiałów z tej Strony może stanowić naruszenie prawa autorskiego, znaków handlowych i/lub innych przepisów i może podlegać sankcjom cywilnym i karnym.

Strony ani jakiejkolwiek jej części nie można odtwarzać, duplikować, kopiować, sprzedawać, odsprzedawać ani w inny sposób wykorzystywać w celach handlowych, jeśli nie uzyskano wyraźnej pisemnej zgody Essity. Wolno pobrać jedną kopię informacji dostępnych na Stronach Essity na jeden komputer do prywatnego użytku niekomercyjnego we własnym zakresie.

Nie wolno modyfikować, wykorzystywać ani przesyłać informacji w celach komercyjnych; nie wolno usuwać informacji o prawie autorskim ani innych informacji o tytule własności z treści Strony. Użytkownik potwierdza, że odpowiada za zapobieganie nieuprawnionemu kopiowaniu materiałów oraz zadbanie, by wszyscy pracownicy i kontrahenci (jeśli dotyczy) organizacji użytkownika przestrzegali tych postanowień.

Użytkownik odpowiada za przestrzeganie wszelkich obowiązujących praw autorskich. Zezwalamy na wykonanie kopii Strony w razie potrzeby podczas przeglądania jej; wolno wydrukować jedną kopię Strony oraz taki jej zakres, jaki jest uzasadniony na użytek prywatny. Wszelkie inne sposoby użytkowania są surowo zabronione. Nie wolno umieszczać tej Strony w ramkach iframe ani publikować linków to strony innej niż strona główna bez naszej uprzedniej, pisemnej zgody.

Essity nie przekazuje użytkownikowi żadnego wyrażonego ani domniemanego prawa do jakichkolwiek patentów, znaków handlowych ani tajemnic handlowych.

Wyłączenie gwarancji

Informacje zawarte na Stronie są przedstawiane w aktualnej postaci, bez jakiejkolwiek wyrażonej ani domniemanej gwarancji, w tym gwarancji pokupności, gwarancji nienaruszenia własności intelektualnej ani przydatności do określonego celu. Jeżeli Essity połączy linkiem swoją Stronę ze stronami osób trzecich, link ten ma służyć jedynie wygodzie użytkowników; Essity nie ponosi odpowiedzialności za treść ani poprawność informacji zawartych na tychże stronach.

W żadnym przypadku Essity nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym między innymi szkody z tytułu utraty przychodów, zakłócenia działalności gospodarczej czy utraty informacji, wynikające z wykorzystania lub niemożności wykorzystania informacji, nawet jeśli spółka Essity została poinformowana o możliwości zaistnienia tychże szkód.

Ponadto Essity nie gwarantuje poprawności ani pełności informacji, tekstów, grafik, linków i innych elementów, które mogą być zawarte w treści Strony. Essity może modyfikować treść Strony i opisywane na niej produkty w dowolnej chwili i bez uprzedzenia. Essity nie zobowiązuje się do aktualizowania informacji ani innych materiałów zamieszczanych na tej Stronie.

Materiały przesyłane przez użytkowników

Wszelkie materiały, informacje i wiadomości przesyłane lub zamieszczane na tej Stronie będą uznawane za jawne, niewyłączne, niepodlegające tantiemom, nieodwołalne, w pełni podlicencjonowane i niezastrzeżone (dalej:„Komunikaty”). Essity nie ponosi żadnych obowiązków związanych z Komunikatami.

Essity może ujawniać, kopiować, dystrybuować, wykorzystywać i/lub w inny sposób używać Komunikatów, wraz z danymi, obrazami, dźwiękami, tekstem i innymi elementami zawartymi w Komunikatach, we wszelkich celach komercyjnych i niekomercyjnych.

Jeśli użytkownik prześle dane osobowe na Stronę lub w inny sposób udostępni je Essity, jednocześnie zgadza się na wykorzystywanie tychże danych przez Essity do oceny danych użytkownika i promowania produktów i usług Essity, w tym przekazuje prawo do przesyłania danych do innych krajów oraz publikowania swoich danych osobowych w Internecie. Essity odpowiada za przetwarzanie danych zgodnie z prawem Szwecji; użytkownik może skontaktować się z Essity w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości danych lub innych problemów związanych z danymi osobowymi.

Nie wolno zamieszczać Komunikatów, które mogą zostać uznane za obraźliwe lub naruszające prywatność innych osób lub które mogą zostać uznane za informacje marketingowe, bądź które w jakikolwiek sposób są nielegalne lub niewłaściwe. Essity usunie takie Komunikaty, gdy je wykryje; Essity zastrzega prawo do usunięcia użytkownika ze Strony lub usług.

W przypadku korzystania z usług zewnętrznych, np. Facebooka, obowiązują zewnętrzne regulaminy. Przykładowo, Facebook nakłada postanowienia „Oświadczenia dotyczącego praw i obowiązków” na wszystkich użytkowników i gości Facebooka; zalecamy zapoznanie się z tego typu oświadczeniami stron zewnętrznych.

Inne postanowienia

Essity może aktualizować niniejszy Regulamin w dowolnej chwili poprzez wprowadzanie zmian do tej publikacji.

Essity zastrzega sobie prawo do (1) zmiany tego Oświadczenia prawnego; (2) monitorowania i usuwania wpisów; i/lub (3) przerwania dostępności Strony, w dowolnej chwili i bez uprzedzenia.

Jeśli jakiekolwiek postanowienie, warunek lub zapis tego Oświadczenia prawnego zostaną uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne z dowolnego powodu, ważność i wykonalność pozostałych postanowień, warunków i zapisów nie ulegnie zmianie.

Polityka prywatności

(„Essity” lub „my” lub „nas”) poważnie podchodzi do kwestii ochrony prywatności danych. Polityka ochrony prywatności opisuje, w jaki sposób Essity jako administrator danych w rozumieniu Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych („Rozporządzenia GDPR”) i Rozporządzenia o e-prywatności („Rozporządzenie o e-prywatności”) gromadzi i przetwarza dane osobowe i inne dane użytkowników.

1.  Kategorie danych osobowych i cele przetwarzania

Metadane
Mogą Państwo korzystać z naszej strony internetowej lub z naszej aplikacji nie podając żadnych danych osobowych na swój temat. W takim przypadku Essity będzie gromadzić tylko następujące metadane wynikające z użytkowania przez Państwa naszej strony internetowej lub aplikacji: 
 
Strona odsyłająca, dane i czas dostępu, wielkość przesyłanych danych, status transmisji, rodzaj przeglądarki internetowej, adres IP, system operacyjny i interfejs, język i wersja oprogramowania przeglądarki.
 
Państwa adres IP będzie wykorzystywany w celu umożliwienia Państwu dostępu do naszej strony internetowej lub aplikacji. Gdy adres IP przestanie być potrzebny do tego celu, skrócimy Państwa adres IP usuwając jego ostatni oktet. Metadane, w tym skrócony adres IP, będą wykorzystywane do poprawy jakości i ulepszenia usług na naszej stronie internetowej lub naszej aplikacji poprzez analizę zachowań użytkowników.
 
Konto
W przypadku założenia konta na naszej stronie internetowej lub w naszej aplikacji, mogą zostać Państwo poproszeni o podanie swoich danych osobowych, takich jak: imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, wybrane hasło, numer telefonu, dane rachunku bankowego, dane karty kredytowej, adres do wystawiania faktur i adres dostawy, zainteresowanie niektórymi produktami/usługami (dobrowolne), prośba o otrzymywanie emaili marketingowych (dobrowolne). Essity przetwarza takie dane osobowe w celu zapewnienia Państwu funkcjonalności konta, dostarczania materiałów marketingowych w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa oraz do analizowania Państwa zainteresowań w celach marketingowych. 
 
Zamówienia na produkty
W przypadku zamówienia produktu za pośrednictwem naszej strony internetowej lub aplikacji, Essity będzie  gromadzić i przetwarzać następujące dane osobowe na Państwa temat: dane rachunku, rodzaj i ilość produktów, cena zakupu, data zamówienia, status zamówienia, zwroty produktów, zgłoszenia z zakresu obsługi klienta. Essity przetwarza takie dane osobowe w celu realizacji stosunku umownego i zamówienia produktu, świadczenia usług w zakresie obsługi klienta, przestrzegania zobowiązań prawnych, obrony, zgłaszania i dochodzenia roszczeń prawnych oraz realizacji działań marketingowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb.

Konkursy
Jeśli wezmą Państwo udział w konkursie, spółka Essity będzie gromadziła i przetwarzała następujące dane osobowe na Państwa temat: imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, datę zgłoszenia, fakt zostania zwycięzcą, nagroda, odpowiedź na quiz. Essity przetwarza takie dane osobowe w celu przeprowadzenia loterii, poinformowania zwycięzcy o wygranej, dostarczenia zwycięzcy nagrody, przeprowadzenia imprezy oraz działań marketingowych. 
 
Dane dotyczące zdrowia
W przypadku zamówień na niektóre produkty, Essity może gromadzić i przetwarzać również informacje o stanie Państwa zdrowia wynikające z zamówienia. Dane dotyczące zdrowia są danymi szczególnie chronionymi w rozumieniu Rozporządzenia GDPR, a Essity podejmuje wszelkie niezbędne kroki w celu ochrony danych szczególnie chronionych zgodnie z wymogami prawa. Pod warunkiem uzyskania Państwa zgody, spółka będzie Essity gromadziła i przetwarzała Państwa dane dotyczące zdrowia wyłącznie w celu realizacji stosunku umownego i zamówienia produktu, świadczenia usług w zakresie obsługi klienta, przestrzegania zobowiązań prawnych, obrony, zgłaszania i dochodzenia roszczeń prawnych oraz realizacji działań marketingowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb.
 
 
2.  Osoby trzecie
 • Przesyłanie do usługodawców 
  Essity może angażować zewnętrznych usługodawców takich jak dostawcy usług internetowych, dostawcy usług marketingowych lub dostawcy usług z zakresu wsparcia informatycznego, występujących w charakterze przetwarzających danych Essity, do świadczenia określonych usług na rzecz Essity. W ramach świadczenia takich usług, zewnętrzni usługodawcy mogą mieć dostęp do Państwa danych osobowych i/lub mogą je przetwarzać.
  Od tych zewnętrznych usługodawców wymagamy wdrożenia i stosowania zabezpieczeń w celu zapewnienia ochrony prywatności i bezpieczeństwa Państwa danych osobowych.
    
 • Inni odbiorcy 
  Zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochronie danych osobowych Essity może przekazywać dane osobowe organom ścigania, organom rządowym, doradcom prawnym, konsultantom zewnętrznym lub partnerom biznesowym. W przypadku fuzji lub nabycia przedsiębiorstwa dane osobowe mogą zostać przekazane osobom trzecim uczestniczącym w procesie fuzji lub nabycia.

 • Przesyłanie danych osobowych za granicę 
  Dane osobowe, które gromadzimy lub otrzymujemy na Państwa temat mogą być przesyłane do odbiorców znajdujących się na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub poza nim („EOG”) i przetwarzane przez nich. Do krajów tych należą kraje wymienione na stronie dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international- transfers/adequacy/index_en.htm, które zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych z perspektywy europejskiego prawa ochrony danych. Inni odbiorcy mogą znajdować się w innych krajach, które nie zapewniają odpowiedniego poziomu ochrony z perspektywy europejskiego prawa ochrony danych. Essity zastosuje wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia, że transfery danych poza EOG podlegają odpowiedniej ochronie zgodnie z wymogami obowiązującego prawa o ochronie danych. W odniesieniu do przesyłania danych do krajów, które nie zapewniają odpowiedniego poziomu ich ochrony, bazujemy na odpowiednich zabezpieczeniach, takich jak standardowe klauzule dotyczące ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską lub organ nadzorczy, zatwierdzony kodeks postępowania wraz z wiążącymi i wykonalnymi zobowiązaniami odbiorcy lub zatwierdzone mechanizmy certyfikacji wraz z wiążącymi i wykonalnymi zobowiązaniami odbiorcy. Mogą Państwo poprosić o przesłanie kopii takich odpowiednich zabezpieczeń, kontaktując się z nami w sposób określony w Punkcie 7 (Kontakt z nami) poniżej.
 
3.  Podstawa prawna przetwarzania
Możemy przetwarzać Państwa dane osobowe na następującej podstawie prawnej:
 • Wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych w jednym lub w kilku konkretnych celach; 
 • Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której są Państwo stroną, lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy;
 • Przetwarzanie danych jest niezbędne w celu wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy;
 • Przetwarzanie jest niezbędne w celu ochrony żywotnych interesów Państwa lub innej osoby fizycznej;
 • Przetwarzanie danych jest niezbędne w celu realizacji zadania wykonywanego w interesie publicznym lub w ramach wykonywania powierzonej nam władzy publicznej;
 • Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu realizacji przez nas lub przez osobę trzecią uzasadnionych interesów, z wyjątkiem przypadków, gdy nadrzędne znaczenie dla takich interesów mają Państwa interesy lub podstawowe prawa, które wymagają ochrony danych osobowych, w szczególności jeżeli użytkownik jest dzieckiem; 
 • Inne właściwe podstawy prawne przetwarzania danych, w szczególności przepisy prawa państwa członkowskiego;
 
Możemy przetwarzać sensytywne dane osobowe na Państwa temat na następującej podstawie prawnej: 
 • Udzielili Państwo wyraźnej zgody na przetwarzanie szczególnie chronionych danych osobowych na Państwa temat w jednym lub kilku konkretnych celach;
 • Przetwarzanie danych jest niezbędne w celu wywiązania się z obowiązków i wykonania szczególnych praw Essity lub osoby, której dotyczą dane, w dziedzinie prawa pracy i zabezpieczenia społecznego oraz ochrony socjalnej;
 • Przetwarzanie dotyczy danych osobowych, które są wyraźnie upubliczniane przez osobę, której dane dotyczą;
 • Przetwarzanie danych jest niezbędne do określenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych lub w każdym przypadku, gdy sądy działają w ramach swoich uprawnień sądowych;
 
Podanie Państwa danych osobowych może być wymogiem ustawowym, umownym lub może być niezbędne do zawarcia z nami umowy lub do otrzymania naszych usług/produktów zgodnie z Państwa zamówieniem, może też być po prostu dobrowolne. 
Niepodanie danych osobowych może mieć dla Państwa niekorzystne skutki, np. może uniemożliwić Państwu otrzymanie pewnych produktów i usług. O ile jednak nie zaznaczono inaczej, niepodanie danych osobowych nie niesie ze sobą konsekwencji prawnych dla Państwa.
 
 
4.  Jakie prawa Państwu przysługują i jak mogą Państwo ich dochodzić?
Jeśli wyrazili Państwo zgodę na gromadzenia, przetwarzanie i wykorzystywanie Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo cofnięcia tej zgody w każdym czasie ze skutkiem na przyszłość. Ponadto, mogą Państwo sprzeciwić się wykorzystywaniu Państwa danych osobowych do celów marketingowych bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż koszty transmisji zgodnie z podstawową taryfą.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych mają Państwo prawo do: (i) żądania dostępu do swoich danych osobowych, (ii) żądania poprawienie swoich danych osobowych, (iii) żądania usunięcia Państwa danych osobowych, (iv) żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, (v) żądania przenoszenia danych, (vi) sprzeciwiania się przetwarzaniu Państwa danych osobowych (w tym profilowaniu), (vii) sprzeciwiania się automatycznemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu). 
W celu wykonania przysługujących Państwu praw prosimy o kontakt w sposób wskazany w punkcie 7 (Kontakt z nami) poniżej. 
W przypadku reklamacji, przysługuje Państwu również prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych.
 
 
5.  Pliki cookie i inne technologie wykorzystywane do śledzenia
Ta strona internetowa korzysta z plików cookie. Więcej informacji na ten temat znajduje w Polityce w zakresie plików cookie na stronie Cookie Policy.
 
 
6.  Jak długo przechowujemy Państwa Dane Osobowe?
Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do zapewnienia Państwu zamówionych usług i produktów. Po ustaniu naszych stosunków handlowych, usuniemy Państwa dane osobowe lub zanonimizujemy je, chyba że będą miały zastosowanie ustawowe wymogi dotyczące przechowywania danych (np. do celów podatkowych). Możemy zachować Państwa dane teleadresowe i informacje o Państwa zainteresowaniu naszymi produktami lub usługami przez długi okres czasu, jeśli spółka Essity otrzyma zgodę na przesyłanie Państwu materiałów marketingowych. Ponadto, zgodnie z obowiązującym prawem, możemy być zobowiązani do przechowywania pewnych danych osobowych przez okres 10 lat po upływie danego roku podatkowego. Możemy również zachować Państwa dane osobowe po ustaniu stosunku umownego, jeśli Państwa dane osobowe są niezbędne do zachowania zgodności z innymi obowiązującymi przepisami prawa lub jeśli dane osobowe są nam potrzebne do określenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych, wyłącznie w zakresie w jakim ich znajomość jest dla nas niezbędna. W miarę możliwości, po ustaniu stosunku umownego, ograniczymy przetwarzanie Państwa danych osobowych tylko do tych celów.
 
 
7.  Kontakt z nami

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań dotyczących niniejszej Polityki ochrony prywatności, prosimy o kontakt z nami pod adresem:
 
Essity Poland Sp. z o.o.
ul. Puławska 435A
02-801 Warszawa, Polska
Tel.: +48 22 543 75 00
 
Dane kontaktowe naszego przedstawiciela w UE to:
 
Compliance Officer Data Protection
Tel: +49 40 4909-6546
Mobile: +49 172 439 6933

Pliki cookie

Niniejsza Strona używa plików cookie, zatem ten ustęp Polityki poświęcamy temu, jak pliki cookie są wykorzystywane i jak można zdecydować o zachowaniu lub usunięciu plików cookie. 


Czym są pliki cookie? 

Cookie to pliki z informacjami, przesyłane na dysk komputera użytkownika ze strony internetowej. 

Nie są programami komputerowymi; to niewielkie pliki z danymi, które pozwalają stronie internetowej przechowywać i uzyskiwać dostęp do wzorów przeglądania strony przez danego użytkownika. 

Większość stron internetowych używa plików cookie, ponieważ stanowią one narzędzie, które zapewnia użytkownikom doskonały odbiór treści internetowych. Pliki cookie pozwalają stronom internetowym dostarczać spersonalizowane usługi (na przykład zapamiętanie danych logowania, zachowanie produktów w koszyku lub wyświetlanie istotnych dla użytkownika treści). 

Istnieją różne rodzaje plików cookie: tymczasowe pliki cookie (sesyjne) są usuwane po zamknięciu przeglądarki, natomiast trwałe pliki cookie nie są usuwane – pozostają do chwili ich celowego usunięcia lub wygaśnięcia (zależnie od tego, na jaki okres zaprogramowano okres aktywności pliku cookie na stronie). 

Jak usunąć plik cookie? 

Większość przeglądarek automatycznie akceptuje pliki cookie. 

Użytkownik może dezaktywować pliki cookie w przeglądarce, ale może to doprowadzić do utraty wielu funkcji, które są niezbędne do właściwego funkcjonowania stron internetowych. 

Jeśli użytkownik potrzebuje więcej informacji na temat plików cookie, polecamy wizytę na stronie www.aboutcookies.org. Serwis ten zawiera kompleksowe i niezależne informacje o tym, jak wyłączyć cookie w ustawieniach przeglądarki i jak usunąć pliki cookie, które już zostały zapisane na komputerze użytkownika. 

Aby usunąć pliki cookie z telefonu komórkowego, należy zapoznać się z podręcznikiem obsługi urządzenia. 

Lista plików cookie na Stronach Tork 

Ta strona korzysta z plików cookie, abyśmy mogli zapewnić użytkownikowi spersonalizowaną wizytę.      Podczas każdej wizyty na Stronie przesyłamy lub odczytujemy plik cookie. Poniżej zamieszczamy listę plików cookie.        Cel Rodzaj Termin ważności Własne i zewnętrzne
Obsługa listy zakupów Funkcjonalne pliki cookie Stałe pliki cookie Własne
Zgoda dot. Polityki plików cookie 
(useOfCookiesApproved)
Niezbędne pliki cookie Sesyjne i stałe pliki cookie WłasneNiezbędne pliki cookie  – Te pliki są niezbędne, aby umożliwić użytkownikowi poruszanie się po stronie internetowej i korzystanie z jej funkcji, takich jak dostęp do zabezpieczonych obszarów witryny. Bez tych plików cookie usługi takie jak dokonanie zakupu nie mogą być świadczone. 
 
Analityczne pliki cookie  – Te pliki cookie zbierają informacje o tym, jak użytkownicy korzystają ze strony internetowej, na przykład które podstrony odwiedzają najczęściej oraz czy otrzymują komunikaty o błędach. Te pliki cookie nie zbierają informacji, które mogą zidentyfikować użytkowników. Pliki te zbierają agregowane dane, które są anonimowe. Są używane tylko do poprawy funkcjonowania strony. 
 
Funkcjonalne pliki cookie  – Te pliki cookie pozwalają stronie internetowej zapamiętać wybory użytkownika (takie jak imię i nazwisko, język lub region) i zapewniają ulepszone, osobiste dopasowanie strony. Informacje gromadzone przez te pliki cookie mogą być anonimizowane i nie służą do śledzenia aktywności użytkownika na innych stronach internetowych. 
 
Pliki cookie do targetowania oraz reklamowe pliki cookie  – Te pliki cookie są używane do dostarczania reklam, które są dopasowane do zainteresowań użytkownika. Są również wykorzystywane, aby ograniczyć liczbę wyświetleń danej reklamy, jak również do pomiaru skuteczności kampanii reklamowej. Pliki te są umieszczone przez nasze sieci reklamowe za naszą zgodą – [Essity / Tena UK / Bodyform UK etc]. Pliki te pamiętają, że użytkownik odwiedził daną stronę internetową i ta informacja jest udostępniana innym organizacjom, takim jak reklamodawcy. Pliki cookie do targetowania oraz reklamowe pliki cookie są często powiązane z funkcjami strony dostarczonej przez inną organizację. 
 

Akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu korzystania 

Akceptując niniejszy Regulamin korzystania oraz otwierając i używając tej Strony, użytkownik akceptuje pliki cookie. Pliki cookie można także zaakceptować w ustawieniach przeglądarki. 
 

Materiały przesyłane przez użytkowników 

Essity może zezwalać na zamieszczanie informacji, komentarzy lub innych materiałów na naszej Stronie, na portalach społecznościowych oraz innych usługach online. Ma to na celu usprawnienie przepływu informacji o Essity i naszych produktach. Zasady obowiązujące materiały przesyłane przez użytkowników zostały określone w Oświadczeniu prawnym (patrz wyżej). 
 
Prosimy nie przesyłać danych innych osób, jeśli użytkownik nie może udowodnić, że uzyskał zgodę na to działanie.